Автоматизація та ГІС системи

Підприємство виконує наступні роботи з автоматизації ГІС систем:

1. Розробка містобудівної документації в геоінформаційній системі.

Розробка містобудівної документації в геоінформаційній системі вигідно відрізняться від її розробки у паперовому вигляді. Містобудівна документація в електронному вигляді відрізняється від традиційної документації своєю насиченістю графічною та аналітичною інформацією, а також наявністю великого об’єму інших видів інформації. Це дозволяє значно ширше й вичерпніше уявити теперішній та майбутній стан населеного пункту.

2. Розробка системи моніторингу інформації розвитку території (СМІРТ).

Сучасний населений пункт – це складна соціально-економічна і господарська система, що вимагає комплексного підходу до її вивчення.

Створення та реалізація ефективного механізму управління конкретною територією та дієвих механізмів взаємодії між певними територіями, поліпшення інвестиційної привабливості кожної території залежно від її інфраструктури неможливе без розвитку геоінформаційних систем населеного пункту.

Ефективне та якісне вирішення даних завдань потребує відповідного актуального, достовірного й оперативного інформаційного забезпечення системи підтримки управлінських рішень. В сучасних умовах значно зростає роль топографо-геодезичного та геоінформаційного забезпечення як одного з основних джерел знань про територію. Якість, повнота, достовірність та постійне оперативне оновлення геоінформаційних ресурсів про територію міста, району, регіону стає критичним фактором комплексної оцінки та ефективного управління сталим розвитком території в інтересах громади міста, регіону та держави в цілому.

Об’єднання різнорідних інформаційних ресурсів в єдину інформаційну систему дозволить не лише подолати відомчу роз’єднаність та обмеженість бачення проблем, але й мінімізувати часові і фінансові витрати зі створення і ведення даних інформаційних ресурсів.

Оптимальним вирішенням цього завдання є система моніторингу інформації розвитку території (СМІРТ), яка формується шляхом інтеграції відомчих та муніципальних систем на базі створеного у геоінформаційній системі генерального плану населеного пункту.

Функціонування системи моніторингу інформації розвитку території (СМІРТ) ґрунтується на впорядкованому обміні інформацією та централізованому веденні баз даних, а також взаємозв’язку з іншими геоінформаційними ресурсами (земельним кадастром, містобудівним кадастром, відкритими геоінформаційними ресурсами).

3. Розробка містобудівного кадастру обласного, регіонального та місцевого рівнів.

Містобудівний кадастр – державна система зберігання та використання геопросторових даних про території, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні умови, інформаційні ресурси будівельних норм, державних стандартів і правил для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, формуванні галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів.

Формування містобудівного кадастру здійснюється з використанням наступних джерел:

  1. державні геоінформаційні ресурси;
  2. цифрові масиви профільних геопросторових даних, які містяться у затвердженій містобудівній та проектній документації, матеріалах завершеного будівництва;
  3. бази даних фізичних та юридичних осіб, порядок використання яких визначається законом.

Інформація, що міститься у містобудівному кадастрі, є відкритою і загальнодоступною, крім відомостей, що належать до інформації з обмеженим доступом.

Функціонування містобудівного кадастру ґрунтується на впорядкованому обміні інформацією та централізованому веденні баз даних (у тому числі адресного реєстру, чергового топографічного плану, даних про мешканців, житлові і нежитлові будівлі, умови будівництва і т.д.), а також взаємозв’язку з іншими кадастрами (земельним , майновим і т.д.).